Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 của trường Mầm Non 1/6

UBND HUYỆN TÂN HỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON 1/6 Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH-MN1/6 Tân Hồng, ngày 29 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” năm học 2022-2023

Thực hiện Hướng dẫn số 970/HD-PGDĐT, ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2022 – 2023 đối với các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, TH-THCS và THCS;
Thực hiện Kế hoạch số 301/KH-UBND, ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Thực hiện Công văn số 1011/PGDĐT, ngày 27 tháng 8 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2022-2023;
Trường Mầm non 1/6 xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” năm học 2022-2023 như sau:
I.Mục đích yêu cầu
1. Mục đích
– Tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 theo đúng thời gian quy định Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại Kế hoạch số 301/KH-UBND, ngày 25 tháng 8 năm 2022 và hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1011/PGDĐT, ngày 27 tháng 8 năm 2022.
– Tạo bầu không khí vui tươi phấn khởi, phù hợp lứa tuổi mầm non, tạo thêm niềm gắn bó gần gũi giữa trẻ với cô, qua đó giúp trẻ càng mạnh dạn, tự tin, thân thiện hơn, không còn thấy xa lạ khi đến trường.
2. Yêu cầu
-Tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” năm học 2022-2023 trang trọng, thiết thực, ý nghĩa.
-Thực hiện nghiệm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế.
II. Nội dung
1. Thời gian
Tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” năm học 2022-2023 vào lúc 7 giờ 30 phút, thứ Hai, ngày 05 tháng 9 năm 2022.
2. Thời lượng và chương trình
– Tổ chức đơn giản nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thời lượng tổ chức không quá 60 phút gồm:
– Văn nghệ chào mừng (không quá 03 tiết mục).
– Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
– Trò chuyện của Hiệu trưởng nhà trường đối với trẻ.
– Đọc Thư của Chủ tịch nước ( Lãnh đạo huyện)
– Sau khai giảng học sinh nhập học theo lịch của nhà trường.
3. Thành phần tham dự
– Đại diện lãnh đạo huyện
– Đại diện lãnh đạo địa phương
– Ban giám hiệu nhà trường, Chủ tịch công đoàn cơ sở
– Giáo viên nhà trường
– Phụ huynh học sinh
– Học sinh các nhóm lớp.
4. Kinh phí tổ chức: Thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước.
III. Tổ chức thực hiện
1. Ban giám hiệu
– Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, triển khai đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện các nội dung theo kế hoạch.
– Phó hiệu trưởng phụ trách giáo dục, cơ sở vật chất: Hướng dẫn giáo viên, nhân viên tổ chức trang trí, cơ sở vật chất ngày 04 tháng 9 năm chuẩn bị cho “Ngày hội đến trường của bé”.
– Phó hiệu trưởng phụ trách chăm sóc: Hướng dẫn giáo viên lựa chọn tiết mục văn nghệ, phân công tập văn nghệ, tổng dợt trước ngày tổ chức.
2. Ban chấp hành công đoàn
Phối hợp Ban giám hiệu nhà trường chuẩn bị tốt các nội dung Kế hoạch để “Ngày hội đến trường của bé” tổ chức thành công.
+ Cô Nguyễn Thị Nhung – Chủ tịch công đoàn, xây dựng chương trình tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” năm học 2022-2023.
3. Giáo viên, nhân viên
– Tập dợt văn nghệ cho trẻ 03 tiết mục:
+ Tổ Lá: 02 tiết mục, tổ trưởng tổ Lá chịu trách nhiệm phân công thành viên trong tổ lựa chọn trẻ và tập dợt.
+ Tổ Chồi: 01 tiết mục múa, tổ trưởng tổ Chồi chịu trách nhiệm phân công thành viên trong tổ lựa chọn trẻ và tập dợt.
+ Phân công Võ Thanh Sang chuẩn bị âm thanh, cô Trần Thị Giạ Thảo bị nhạc các tiết mục văn nghệ.
+ Nhân viên hướng dẫn phụ huynh đưa cháu đến nhóm lớp
+ Các nhóm lớp đón trẻ tại lớp và tập trung trẻ ra sân trước 07 giờ 15 phút ngày 05/9/2022 để dự khai giảng trên tinh thần nghiêm túc, trang trọng và ý nghĩa.
Trên đây là kế hoạch tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” năm học 2022-2023 của trường Mầm non 1/6. Đề nghị các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm tốt nội dung Kế hoạch này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
– Phòng GDĐT Tân Hồng;
– Đảng ủy, UBND TT;
– Chi bộ nhà trường;
– CB-GV-NV;
– Lưu VT, Trâm.
Lê Thị Vân